برند خود را بهتر بشناسیم

برند خود را بهتر بشناسیم

با سلام، یکی از توانایی هر فرد یا هر شرکتی برند آن می باشد. شخصیت برند تنها برای یک محصول و یا یک فرد که آن را مشخص می کند; نیست. بلکه از اولین تصمیم تا آخرین اجرا در ذهن مخاطب هست. این به بدان معنی می باشد که به تمام مشخصاتی که آن فرد و یا آن سازمان و توانایی های آن...